Welcome to LPRUBI

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ปฏิทินกิจกรรม  •  

  • ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดอบรม ให้ความรู้ แก่นักศึกษา สมาชิกชมรม ผู้ประกอบการ หัวข้อ การตลาดออนไลน์ รุ่นที่1 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 (รายละเอียด)

  • ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เตรียมเข้ารับการตรวจประเมิน รอบ 180 วัน จากคณะอนุกรรมการ จากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

  • LPRUBI แจ้งกำหนดการ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ (Road Show) เพื่อให้ นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัย ได้เกิดการรรับรู้และเข้าใจ ในโครงการจัดตั้งของ ศูนย์ LPRUBI และเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมบ่มเพาะเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ โดยมีกำหนดการ เข้าไปประชาสัมพันธ์ตามคณะต่างๆ ดังนี้
    - วันที่ 4 พ.ค. 60 คณะวิทยาการจัดการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ UBI

  • เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560  อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  ปัญญา  รักษาการแทนผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางไปพบปะผู้ประกอบการ คุณนที  คล้ายสอน  (อ่านรายละเอียด)

  • เมื่อวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประธานการประชุม การรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 180 วัน ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เสนอต่อ คณะกรรมการสำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  (อ่านรายละเอียด)

  • Facebook Social Icon

โทรศัพท์:  086 439 5129

                  097 184 9838

เว็ปไซต์: www.lprubi.com

อีเมลล์: lprubi@outlook.com

อาคารบริการวิชาการ ชั้น 2     119  หมู่ 9      ถ.ลำปาง-แม่ทะ

ต.ชมพู  อ.เมือง  จ.ลำปาง 52100