เครือข่ายภาคเหนือตอนบน C-UBI ได้จัดกิจกรรมอบรมผู้ประกอบการ OTOP ภายใต้โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 16-17 ก.ค. 2563 ณ อาคารบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมี ดร.สรรพวรรธ  วิทยาศัย ประธานคณะทำงาน ผู้จัดการหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิด ร่วมกับ นายประจักษ์จิตร สายนะที หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ซึ่งในวันนี้ กิจกรรมจะอยู่ในรูปแบบการบรรยาย/ปฏิบัติการในหัวข้อ แนวคิด แนวทาง และการวางแผนธุรกิจพร้อมทั้งให้คำปรึกษาเฉพาะรายด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และเครื่องหมาย การค้า  คณะทำงานมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้และความเข้าใจแนวคิดในการดำเนินธุรกิจ แนวทางการประกอบธุรกิจการจัดการองค์กรและทรัพยากร การจัดการวัตถุดิบและการผลิต กลุ่มเป้าหมาย การตลาด การสร้างแบรนด์ และการขนส่งและโครงสร้างการลงทุนและการบริหารการเงินเพื่อปรับตัวรองรับสภาวะวิกฤติ และสามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จได้

  • Facebook Social Icon

โทรศัพท์:  086 439 5129

                  097 184 9838

เว็ปไซต์: www.lprubi.com

อีเมลล์: lprubi@outlook.com

อาคารบริการวิชาการ ชั้น 2     119  หมู่ 9      ถ.ลำปาง-แม่ทะ

ต.ชมพู  อ.เมือง  จ.ลำปาง 52100