ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการระดมความคิดเห็น โครงการศึก ษาข้อมูลสนับสนุนการจัดทำแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2565-2570) วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่ และยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้ประกอบการ แชร์ประสบการณ์ และปัญหาที่เจอในการทำธุรกิจและหาแนวทางร่วมกันในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ในอนาคต

  • Facebook Social Icon

โทรศัพท์:  086 439 5129

                  097 184 9838

เว็ปไซต์: www.lprubi.com

อีเมลล์: lprubi@outlook.com

อาคารบริการวิชาการ ชั้น 2     119  หมู่ 9      ถ.ลำปาง-แม่ทะ

ต.ชมพู  อ.เมือง  จ.ลำปาง 52100