ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมเทคนิคการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง จัดโดย หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ภาคเหนือตอนบน C-UBI ในวันที่ 21-22 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ในการอบรมครั้งนี้ มีห้วข้อในการอบรมที่หลากหลายทั้ง หัวข้อ "การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางตาม พ.ร.บ.เครื่องสำอาง"
หัวข้อ "การแสดงฉลากและการโฆษณาเครื่องสำอางให้ถูกต้องตามกฎหมาย"

หัวข้อ "หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอางพ.ศ.2561"

หัวข้อ "เครื่องหมายการค้าและตราสินค้า/บริการ"

หัวข้อ "การพัฒนากระบวนการผลิตเครื่องสำอางให้ได้คุณภาพมาตรฐาน"

ในการอบรมครั้งนี้ได้รับความรู้จากทางวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ และได้นำความความรู้ไปในในการพัฒนาผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องได้ดียิ่งขึ้น

  • Facebook Social Icon

โทรศัพท์:  086 439 5129

                  097 184 9838

เว็ปไซต์: www.lprubi.com

อีเมลล์: lprubi@outlook.com

อาคารบริการวิชาการ ชั้น 2     119  หมู่ 9      ถ.ลำปาง-แม่ทะ

ต.ชมพู  อ.เมือง  จ.ลำปาง 52100