ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เข้าร่วมการประเมินและติดตามผล การปฏิบัติงาน การดำเนินงานของศูนย์ รอบ 12 เดือน ณ โรงแรม แคนทารี่ ฮิวล์ จังหวัดเชียงใหม่ โดย อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา รักษาการแทนผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและเจ้าหน้าที่ นำผู้ประกอบการ จำนวน 6 ราย เข้าร่วมการประเมินผลในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

  • Facebook Social Icon

โทรศัพท์:  086 439 5129

                  097 184 9838

เว็ปไซต์: www.lprubi.com

อีเมลล์: lprubi@outlook.com

อาคารบริการวิชาการ ชั้น 2     119  หมู่ 9      ถ.ลำปาง-แม่ทะ

ต.ชมพู  อ.เมือง  จ.ลำปาง 52100