เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำโดย อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา รักษาการแทนผู้จัดการศูนย์ และเจ้าหน้าที่ พาผู้ประกอบการ 2 ราย คือ นายนพดล จิตตั้ง และ นายธนกร กันทะหล้า เข้าร่วมประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน) ประจำปี พ.ศ. 2562 ร่วมกับเครือข่าย C-UBI ภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย UBI 8 สถาบัน ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

  • Facebook Social Icon

โทรศัพท์:  086 439 5129

                  097 184 9838

เว็ปไซต์: www.lprubi.com

อีเมลล์: lprubi@outlook.com

อาคารบริการวิชาการ ชั้น 2     119  หมู่ 9      ถ.ลำปาง-แม่ทะ

ต.ชมพู  อ.เมือง  จ.ลำปาง 52100