อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานการประชุมรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 180 วัน  

ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (UBI)

          เมื่อวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู ประธานการประชุม การรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 180 วัน ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เสนอต่อ คณะกรรมการสำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นำโดย อาจารย์นิตยา นิราศรพ ผู้อำนวยการ สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ. ร่วมรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานฯ

       ในการนี้มีผู้เข้าร่วมรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานฯ ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสิทธิประโยชน์, ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริการวิชาการและกิจการพิเศษ, ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณบดีคณะวิทยาการจัดการ, รองคณบดีฯ, คณาจารย์, เจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการ รับฟังการชี้แจง การดำเนินงานและการบริหารจัดการ ภายใต้สภามหาวิทยาลัย 

          พร้อมทั้ง การชี้แจงผลการดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจฉบับสมบูรณ์ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 360 วัน เพื่อรายงานผลสัมฤทธิ์     ของกิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจ/ผู้ประกอบการในสถาบันอุดมศึกษา ในครั้งต่อไป ณ ห้องประชุม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1/11
  • Facebook Social Icon

โทรศัพท์:  086 439 5129

                  097 184 9838

เว็ปไซต์: www.lprubi.com

อีเมลล์: lprubi@outlook.com

อาคารบริการวิชาการ ชั้น 2     119  หมู่ 9      ถ.ลำปาง-แม่ทะ

ต.ชมพู  อ.เมือง  จ.ลำปาง 52100