เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560  อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  ปัญญา  รักษาการแทนผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางไปพบปะผู้ประกอบการ  คุณนที  คล้ายสอน  ณ บ้านปงวัง ตำบลพิชัย จังหวัดลำปาง 

         ข้าวเกษตรอินทรีย์ของคุณนที อยู่ในพื้นที่ของตำบลปงวัง เป็นข้าวที่มีกลิ่นหอมเหมือนกลิ่นใบเตย ผลิตจากพื้นที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด ดินที่ใช้ในการผลิตข้าวนั้น เป็นดินที่ไม่เคยผ่านการใช้สารเคมีมากว่า 30 ปี ซึ่งเป็นที่รกร้าง ว่างเปล่า ดินจึงมีความอุดมสมบูรณ์ เมื่อนาดินมาตรวจในห้องปฏิบัติการ พบว่ามีอินทรียวัตถุอยู่ในระดับสูง (OM>3.25) และดินเป็นกรดอ่อน (pH=6) น้ำที่ใช้สำหรับการเพาะปลูกเป็นน้ำบาดาลที่เจาะลึกเพียง 12 เมตร ไหลออกมาเองตามธรรมชาติตลอดทั้งปี ซึ่งน้ำที่ไหลออกมานั้นใส ไม่มีกลิ่น เมื่อนำาน้ำมาตรวจหาเชื้อโรคและสารพิษกว่า 40 ชนิด ในห้องปฏิบัติการ พบว่าไม่มีชนิดใดที่เป็นอันตรายกับมนุษย์ และน้ำมีค่าเป็นกรดอ่อน (pH = 6.45) มีค่าใกล้เคียงกับน้ำดื่ม ปัจจุบัน แปลงผลิตได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามปริมาณผลผลิตที่ได้นั้นยังคงมีปริมาณน้อย และผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีความหลากหลาย เนื่องจากขาดการส่งเสริมและให้ความรู้ทางด้านธุรกิจ ดังนั้น จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะส่งเสริมให้การผลิตข้าวหอมใบเตย ซึ่งเป็นข้าวอินทรีย์ 100 % ให้มีการเพิ่มพื้นที่การเพาะปลูกให้มากขึ้น เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ประเภทข้าว ให้เป็นที่รู้จักและเป็นสินค้าประจำจังหวัดลำปางเท่านั้น ด้วยคุณสมบัติและความพิถีพิถันในการผลิตของคุณนที และคุณแววมณี ผู้ที่เป็นมารดา

          คุณสมบัติข้าวหอมใบเตยที่ปลูกในพื้นที่บ้านปงวังนั้น พบว่า มีกลิ่นหอม เมล็ดข้าวมีความนุ่ม เมล็ดพันธุ์ที่ใช้ได้จากแหล่งต้นกำเนิดสายพันธุ์ การดูแลใช้หลักธรรมชาติบำบัด ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ให้แข็งแรง อยู่และสังเกตพฤติกรรมของธรรมชาติ ในส่วนของการเก็บเกี่ยวจะเก็บเกี่ยวด้วยมือแบบดั้งเดิมและจะเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด ที่เรียกว่าการเก็บเกี่ยวระยะพลับพลึง ข้าวที่ได้จะเป็นข้าวที่ยังหนุ่มจึงทำให้ข้าวนั้นมีกลิ่นที่หอมและนุ่มกว่าปกติ เพราะว่าส่วนหนึ่งของข้าวยังคงเป็นน้ำนม มีการรักษามาตรฐานของแปลงเกษตรอินทรีย์ที่เข้มงวดถึง 3 ชั้น เริ่มจากชั้นนอกเป็นแปลงคันร่องพืชกันชน ชั้นถัดมาเป็นคลองส่งน้ำเพื่อกันน้ำที่ปนเปื้อนสารเคมีเข้าพื้นที่ ชั้นต่อมาคือแปลงข้าวปลอดภัยเพื่อเป็นแปลงกันชนไม่ให้ข้าวจากแปลงอื่นที่ใช้สารเคมีเข้ามาปนเปื้อน และคลองส่งน้ำบาดาล เป็นกันชนชั้นในสุด ซึ่งพบว่า ข้าวหอมใบเตยที่นำไปปลูกในพื้นที่ของจังหวัดอื่นนั้นได้ผลผลิตไม่เหมือนกับพิ้นที่ของจังหวัดลำปาง ผลผลิตที่ได้ไม่มีความหอมของกลิ่นใบเตยและไม่นุ่มลิ้น ดังนั้น ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ที่ใส่ใจคุณภาพของการผลิตทุกขั้นตอน ทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ และที่สำคัญที่สุดคือ ความมุ่งมั่นและตั้งใจในการผลิตข้าวหอมใบเตยคุณภาพระดับพรีเมี่ยม ของสองแม่ลูก ผู้มีความฝันอยากให้ข้าวหอมใบเตยจังหวัดลำปางได้รับการอนุรักษ์และถ่ายทอดไปสู่เกษตรกรรายอื่นๆ โดยวิถีเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน เข้มงวดในการรักษาคุณภาพ ไม่มองผลประโยชน์ทางธุรกิจเป็นเรื่องสำคัญมากไปกว่าการสร้างและรักษาพันธ์ข้าวท้องถิ่นให้อยู่คู่จังหวัดลำปางไปตลอดกาล จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ข้าวที่ผลิตจากจังหวัดลำปาง มีความแตกต่างจากจังหวัดอื่น

  • Facebook Social Icon

โทรศัพท์:  086 439 5129

                  097 184 9838

เว็ปไซต์: www.lprubi.com

อีเมลล์: lprubi@outlook.com

อาคารบริการวิชาการ ชั้น 2     119  หมู่ 9      ถ.ลำปาง-แม่ทะ

ต.ชมพู  อ.เมือง  จ.ลำปาง 52100