การตลาดออนไลน์                                      

"การสร้างแฟนเพจและเทคนิคการโฆษณาธุรกิจบน Facebook"

          เนื่องด้วยการขยายตัวอย่างรวดเร็วของ Social Media โดยเฉพาะ Facebook ที่ทำให้หลายๆ คนเห็นโอกาส และได้นำมาใช้ในการตลาด โดยเฉพาะการสร้างแบรนด์ (Branding) ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือแม้กระทั่งการทำหน้าที่เสมือนเป็น Call Center

          อย่างไรก็ตาม การใช้สื่อใหม่นี้ ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรจะเป็น เนื่องจาก บทสนทนา เนื้อหา และกิจกรรมทางการตลาด ซึ่งอาจมาจากความไม่เข้าใจในธรรมชาติของ Social Media ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการสร้างแบรนด์ รวมไปถึงยังยึดติดกับการใช้สื่อในแบบเดิมๆ 

          ด้วยปัญหาดังกล่าวข้างต้น ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จึงได้เชิญ คุณภาสกรณ์ สีเหลือง มาเป็นวิทยากรในการจัดอบรมเรื่องการตลาดออนไลน์ การสร้างแฟนเพจ และเทคนิคการโฆษณาธุรกิจบน Facebook ให้กับนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่สนใจ ณ ห้อง 3663 อาคาร 36 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 

          ในการอบรมนี้ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ Facebook Social Media โดยรวม และเข้าใจถึงหลักการทำงาน และ รู้วิธีการทำการตลาดให้คุ้มค้า ประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ยังลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับ Facebook Ads จนสามารถนำไปใช้ได้จริง ประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตัวเองในอนาคต สร้างความพึงพอใจให้กับผู้เข้าอบรมเป็นอย่างมาก

  • Facebook Social Icon

โทรศัพท์:  086 439 5129

                  097 184 9838

เว็ปไซต์: www.lprubi.com

อีเมลล์: lprubi@outlook.com

อาคารบริการวิชาการ ชั้น 2     119  หมู่ 9      ถ.ลำปาง-แม่ทะ

ต.ชมพู  อ.เมือง  จ.ลำปาง 52100