การอบรมเสริมสร้างแรงบันดาลใจ

          ในการเป็นผู้ประกอบการ

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 12.30 น. อาจารย์ ดร.ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา รักษาการแทนผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ อาจารย์ชุตินิษฐ์ ปานคำ คณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ ได้จัดโครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ ครั้งที่ 1 โดยมีเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุม อาคารแปรรูป คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการสร้างแรงบันดาลใจในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  ปัญญา รักษาการแทนผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ บรรยายเรื่องเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ 
IMG_2099
IMG_2118
IMG_2110
IMG_2101
IMG_2125
IMG_2119
IMG_2103
IMG_2123
IMG_2132
IMG_2109
IMG_2141
IMG_2145
IMG_2149
IMG_2152
IMG_2153
IMG_2162
IMG_2156
IMG_2165
  • Facebook Social Icon

โทรศัพท์:  086 439 5129

                  097 184 9838

เว็ปไซต์: www.lprubi.com

อีเมลล์: lprubi@outlook.com

อาคารบริการวิชาการ ชั้น 2     119  หมู่ 9      ถ.ลำปาง-แม่ทะ

ต.ชมพู  อ.เมือง  จ.ลำปาง 52100