เสริมสร้างแรงบันดาลใจในการ        เป็นผู้ประกอบการ และ           Work Rally

เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางศูนย์ UBI ได้จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มาพูดให้กำลังใจ ให้กับนักศึกษา เพื่อกระตุ้น และสร้างกำลังใจ ในการเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมที่จะประสบความสำเร็จเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพได้ในอนาคต และกิจกรรม Work Rally

  • Facebook Social Icon

โทรศัพท์:  086 439 5129

                  097 184 9838

เว็ปไซต์: www.lprubi.com

อีเมลล์: lprubi@outlook.com

อาคารบริการวิชาการ ชั้น 2     119  หมู่ 9      ถ.ลำปาง-แม่ทะ

ต.ชมพู  อ.เมือง  จ.ลำปาง 52100