การประชุมประธานคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 / 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจของสมาชิกเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการปฏิบัติงาน รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจ ขับเครื่าอนอย่างมีประสิทธิภาพ การประชุมจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤศจิการยน 2562

ณ โรงแรม แสน โฮเทล จังหวัดเชียงราย

  • Facebook Social Icon

โทรศัพท์:  086 439 5129

                  097 184 9838

เว็ปไซต์: www.lprubi.com

อีเมลล์: lprubi@outlook.com

อาคารบริการวิชาการ ชั้น 2     119  หมู่ 9      ถ.ลำปาง-แม่ทะ

ต.ชมพู  อ.เมือง  จ.ลำปาง 52100