น้ำดื่ม วสา


            โดย นายเปี๊ยก  แก้วคำแดง ที่อยู่ปัจจุบัน 42/3 ม.6 ต. แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
น้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญของร่างกาย น้ำดื่มที่สะอาดจึงมีความจำเป็นขั้นพื้นฐานของมนุษย์น้ำดื่มเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนในการอุปโภคบริโภค เพื่อการดำรงชีวิตประจำวัน อีกทั้ง เพื่อจำหน่ายน้ำดื่มที่มีคุณภาพแก่ชุมชนสำหรับการบริโภค
นั้น ผู้ประกอบตั้งใจผลิตและพัฒนา น้ำดื่มให้มีคุณภาพเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีแก่ครอบครัวและผู้อุปโภคบริโภค 


                                       ดื่มบริสุทธ์และน้ำแร่บรรจุขวดโดยมีขนาด      
                                       ถัง PE ขนาด 20 ลิตร 18.9 ลิตร
                                       ขวด PE ขนาด 950 มิลลิลิตร
                                       ขวด PET ขนาด 500 และ 250 มิลลิลิตร

  • เครื่องกรองน้ำได้ระบบมาตรฐาน NSP

  • กรรมวิธีผลิตที่ปลอดภัย ไร้สิ่งเจือปน

  • มาตรฐานความสะอาดของผลิตภัณฑ์และโรงงาน

  • วัตถุดิบจากธรรมชาติ (บาดาล)

  • ผ่านการตรวจสอบคุณภาพน้ำ

  • สะอาด บริสุทธิ์ ผ่านการกรองด้วยระบบ RO UV Ozone

  • Facebook Social Icon

โทรศัพท์:  086 439 5129

                  097 184 9838

เว็ปไซต์: www.lprubi.com

อีเมลล์: lprubi@outlook.com

อาคารบริการวิชาการ ชั้น 2     119  หมู่ 9      ถ.ลำปาง-แม่ทะ

ต.ชมพู  อ.เมือง  จ.ลำปาง 52100