รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานการประชุมรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 360 วัน

ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (UBI)

          เมื่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ผศ.ดร.อภิรักษ์  ชัยเสนา  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษาประธานการประชุม การรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 360 วันของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เสนอต่อ คณะกรรมการสำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นำโดย นายพงษ์ศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ อนุกรรมการส่งเสริมการบ่มเพาะวิสาหกิจและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ.

ร่วมรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานฯ

       ในการนี้มีผู้เข้าร่วมรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานฯ ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสิทธิประโยชน์, ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริการวิชาการและกิจการพิเศษ, ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณบดีคณะวิทยาการจัดการ, รองคณบดีฯ, คณาจารย์, เจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการ รับฟังการชี้แจง การดำเนินงานและการบริหารจัดการ ภายใต้สภามหาวิทยาลัย 

          พร้อมทั้ง การชี้แจงผลการดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจฉบับสมบูรณ์ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 360 วัน เพื่อรายงานผลสัมฤทธิ์     ของกิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจ/ผู้ประกอบการในสถาบันอุดมศึกษา ในครั้งต่อไป ณ ห้องประชุม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

IMG_9999
IMG_9936
IMG_9977
IMG_9980
IMG_9939
IMG_9979
IMG_9967
IMG_9944
IMG_9941
IMG_9953
IMG_9998
IMG_9947
IMG_9950
IMG_9956
  • Facebook Social Icon

โทรศัพท์:  086 439 5129

                  097 184 9838

เว็ปไซต์: www.lprubi.com

อีเมลล์: lprubi@outlook.com

อาคารบริการวิชาการ ชั้น 2     119  หมู่ 9      ถ.ลำปาง-แม่ทะ

ต.ชมพู  อ.เมือง  จ.ลำปาง 52100