การประชุมคณะทำงานเครือข่าย C - UBI เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
        ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น 1
                   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมี มหาวิทยาลัยทั้ง 9 แห่ง ภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมในครั้งนี้ คือ
                                  1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                                  2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
                                  3. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
                                  4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

                                  5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
                                  6. มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
                                  7. มหาวิทยาลัยพะเยา
                                  8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
                                  9. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

  • Facebook Social Icon

โทรศัพท์:  086 439 5129

                  097 184 9838

เว็ปไซต์: www.lprubi.com

อีเมลล์: lprubi@outlook.com

อาคารบริการวิชาการ ชั้น 2     119  หมู่ 9      ถ.ลำปาง-แม่ทะ

ต.ชมพู  อ.เมือง  จ.ลำปาง 52100