สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เริ่มโครงการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubator / UBI) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งสู่การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยใช้ความรู้เป็นพื้นฐาน ซึ่งหน่วย UBI จะทำหน้าที่บ่มเพาะธุรกิจเพื่อให้เกิดบริษัทจัดตั้งใหม่ (Start-up Companies) และผู้ประกอบการใหม่ (Entrepreneurs) พัฒนาสู่บริษัทเต็มรูปในอนาคต (Spin off Companies) ที่สามารถแข่งขันและอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน โดยอาศัยสภาพแวดล้อมทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาผ่านการบูรณาการทุกศาสตร์หลอมรวมเข้าด้วยกัน และทำการบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้เติบโตและพึ่งตนเองได้ในระยะยาว รวมทั้งเป็นช่องทางนําผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่สร้างสรรค์โดยคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาพัฒนามาต่อยอดและสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลซึ่งมีนโยบายที่ตรงกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “ภายในปี 2560 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของภาคเหนือที่จะผลิตบัณฑิต และบริการวิชาการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น” ซึ่งการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยการนำงานวิจัยท้องถิ่นที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์ ขณะเดียวกันหน่วยบ่มเพาะที่จะจัดตั้งขึ้นยังสามารถ ให้คำปรึกษา บริการข้อมูล หรือ อบรมเพิ่มเติมแก่ผู้ประกอบการในท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยเป็นการทำธุรกิจบนพื้นฐานของข้อมูลและงานวิจัย นอกจากนี้ยังสามารถนำผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว หรือศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมาทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ โดยการเพิ่มความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในตัวผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งหน่วยบ่มเพาะที่จะจัดตั้งขึ้นจะเป็นหน่วยงานสำคัญในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และเป็นศูนย์รวมในการบูรณาการความรู้ทางด้านธุรกิจ กับความรู้ทางด้านวิชาการของทุกคณะ ทุกสาขาวิชา ให้สามารถนำความรู้เหล่านั้น มาบริหารจัดการให้เกิดมูลค่าทางธุรกิจ สามารถพัฒนาต่อยอดให้เป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ที่ดำเนินงานโดยนักศึกษาเอง และนำไปดำเนินการต่อได้เมื่อสำเร็จการศึกษา โดยมีการบริหารจัดการหน่วยบ่มเพาะอย่างมีความเป็นมืออาชีพ

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้มีการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจขึ้น โดยมีนโยบายอย่างชัดเจนในการส่งเสริมให้มีกระบวนการนำผลงานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันอุดมศึกษามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ และเสริมด้วยทักษะทางด้านธุรกิจ เพื่อให้สามารถจัดตั้งในรูปแบบธุรกิจได้

การจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในมหาวิทยาลัย จึงเป็นการจัดการศึกษาและบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อให้เห็นประโยชน์และสามารถนำมาต่อยอดพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษา     ศิษย์เก่า บุคลากร หรือผู้ประกอบการ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้เข้มแข็งขึ้นจนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา

  • Facebook Social Icon

โทรศัพท์:  086 439 5129

                  097 184 9838

เว็ปไซต์: www.lprubi.com

อีเมลล์: lprubi@outlook.com

อาคารบริการวิชาการ ชั้น 2     119  หมู่ 9      ถ.ลำปาง-แม่ทะ

ต.ชมพู  อ.เมือง  จ.ลำปาง 52100